ລົງທະບຽນ

ຫມາຍເຫດ :
ຊື່ບັນຊີກັບເລກບັນຊີຕ້ອງເປັນເຈົ້າຂອງຄົນດຽວກັນ
ສະຫງວນສິດ 1 ສະມາຊິກ 1 ເບີ 1ບັນຊີ

ຫລັງຈາກກອກຂໍ້ມູນແລ້ວຈະມີພະນັກງານຕິດຕໍ່ກັບ

<